Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

pedagogické aktivity

Nabídka je primárně vytvořena pro studenty katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK, přístupná je ovšem jakémukoliv dalšímu zájemci.


Název: 

Člověk a příroda v pravěku, středověku a novověku. Úvod do studia vývoje vztahu člověka a jeho přírodního prostředí.

Přednášející:
doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. – Mgr. Tereza Blažková

Jednosemestrový kurz.

 Anotace:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálními výsledky studia interakce člověka a jeho přírodního prostředí od pravěku do raného novověku. Posluchač bude nejprve seznámen s disciplínami věnujícími se této problematice a jejich metodami. Následně bude stručně seznámen se základními etapami vývoje interakce člověka a jeho přírodního prostředí.

Přednášky:

 1. Metody a prameny interdisciplinárního studia archeologického: environmentální archeologie, krajinná archeologie, sídlištní/prostorová archeologie 
 2. Metody a prameny interdisciplinárního studia historického: environmentální dějiny, historická ekologie, historická geografie, dějiny hospodářství 
 3. Přírodní rámec vzniku a vývoje rodu Homo, čtvrtohory, kvartérní klimatický cyklus 
 4. Období lovecko – sběračských kultur. Paleolit a mezolit, teritorialita, otázka kulturní krajiny lovců a sběračů. 
 5. Vývoj klimatu v holocénu 
 6. Období zemědělských kultur. Neolit – problém vzniku, šíření neolitických kultur z předovýchodního centra, „balíček“ neolitických inovací v Evropě 
 7. Vývoj neolitických kultur v Evropě. Neolit, neolit, formování zemědělské krajiny 
 8. Středomoří a zaalpské oblasti v době bronzové, železné a laténské. Otázka ekologických pravěkých ekologických krizí 
 9. Doba římská, stěhování národů, příchod Slovanů, raný středověk – zrod feudální společnosti 
 10. Vrcholný středověk – „balíček“ technologických inovací, vnitřní a vnější kolonizace 
 11. Pozdní středověk, raný novověk – fenomén šlechtického velkostatku a jeho vliv na vývoj krajiny 
 12. Ekonomické problémy 18. století a pokusy o jejich systémová řešení, zrod obdivu k venkovské krajině a „divočině“, předzvěst industriální doby a její kultury

Literatura:
Bouzek, J. 2005: Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha: Triton.
Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Praha: Academia.
Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha: Lidové noviny.
Ložek, V. 2007: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha: Dokořán.
Matoušek, V. 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Vývoj krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura
Krigl. Svoboda, J. 1999: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě. Brno: Archeologický ústav AV ČR.

__________________________________________________________________________________________

Název:
Člověk a příroda v době industriální. Vznik a počáteční vývoj nové kvality interakce člověka a jeho přírodního prostředí v éře kapitalismu.

Přednášející:
doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. – Mgr. Tereza Blažková

Jednosemestrální kurz

Anotace:
Posluchač bude seznámen s proměnami vztahu člověka a jeho přírodního prostředí v před industriálním a industriálním období. Výklad se člení na nejdůležitější aspekty interakce člověka a jeho přírodního prostředí. Výklad se bude opírat především o vývoj v Českých zemích. Zohledněn bude i kontext vývoje vyspělých zemí Evropy a USA.

Přednášky:

 1. Metody a prameny studia vývoje vztahu člověka a jeho přírodního prostředí v době industriální: Britská industriální archeologie, hospodářské dějiny, historická ekologie, environmentální dějiny, historická geografie. 
 2. Zásahy do přírodního prostředí v důsledku vývoje lesního hospodářství 
 3. Zásahy do přírodního prostředí v důsledku vývoje zemědělství 
 4. Zásahy do přírodního prostředí v důsledku vývoje těžby nerostných surovin 
 5. Zásahy do přírodního prostředí v důsledku vývoje využívání vodních toků a vodních ploch 
 6. Zásahy do přírodního prostředí v důsledku vývoje dopravy (kromě dopravy vodní) 
 7. Zásahy do přírodního prostředí v důsledku vývoje vojenství 
 8. Proměny krajiny na úrovni symbolické: sakrální objekty, profánní objekty 
 9. Souvislosti vývoje moderní městské společnosti s proměnami vztahu k přírodnímu prostředí: vznik a vývoj ochrany přírody, turistiky a lázeňství 
 10. Souvislosti vývoje moderní městské společnosti s proměnami vztahu k přírodnímu prostředí: fenomén zahradních měst a veřejná městská zeleň, též botanické a zoologické zahrady 
 11. Souvislosti vývoje moderní městské společnosti s proměnami vztahu k přírodnímu prostředí: vznik a vývoj závodního sportu, další rekreační aktivity realizované v „přírodě“ (skauting, woodcraft, chatové kolonie, příměstská letoviska, zahrádkářské kolonie aj.) 
 12. Rozpínání industriálních měst do okolní krajiny – vznik průmyslových a obytných předměstí, zábavních parků, problematika vodovodů a kanalizací

Literatura:
Casella E. C. – Symonds, J. 2005: Contributions to global Historical archaeology. Industrial archaeology. Future directions, New York: Springer, 59-75.
Jakubec, I. – Jindra, Z. 2006: Dějiny hospodářství Českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha: Karolinum.
Matoušek, V. 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Vývoj krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl.
Palmer, M. 2000: Post-medieval industrial landscapes: their interpretation and managment. In: Hooke, D. ed. , Landscape the richest historical record, Society for Landscape Studies supplementary series 1, Birmingham: Silk and Terry Ltd, 119-131.
Palmer, M. 2005: Understanding the workplace: A research framework for industrial archaeology in Britain, Industrial Archaeology Review XXVII, 9-17.
__________________________________________________________________________________________

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - Společný základ pro všechny studenty

Název:
Metody archeologického a historického studia interakce člověka a jeho přírodního prostředí

Přednášející:
Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc., Mgr. Tereza Blažková

Jednosemestrový kurz.

Anotace:
Posluchač bude seznámen se základními metodami využívanými při studiu vývoje interakce člověka a jeho přírodního prostředí od pravěku až do současnosti. V úvodní části bude věnována pozornost metodám studia využívaným pro studium pravěku. Hlavním předmětem výuky budou metody studia vztahu člověka a přírodního prostředí v novověku a moderní době, tj. industriální archeologie, historické geografie.

Přednášky:

 1. Principy a metody interdisciplinárního studia vzájemného vztahu člověka a přírody při studiu pleistocén/ studium paleolitu 
 2. Principy a metody interdisciplinárního studia vzájemného vztahu člověka a přírody v holocénu/studium zemědělských civilizací 
 3. Archeologie krajiny – principy a metody 
 4. Metodika studia zaniklých středověkých a novověkých plužin 
 5. Interakce člověka a přírodního prostředí v souvislostech britské industriální archeologie 
 6. Historická ekologie – principy a metody 
 7. Metody historické geografie a kartografické prameny 
 8. Přístupy a metodická pojetí ekonomické historie 
 9. Prameny hospodářských dějinám industriálního období 
 10. Možnosti a limity statistického zpracování hromadných dat 
 11. Vybrané příklady aplikace metod interdisciplinárního výzkumu 
 12. Vizualizace, autopsie a význam konkrétně-terénního průzkumu krajinných objektů

Literatura:
Černý, E. 1973: Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině, Zprávy Č. společnosti archeologické při Čs. Akademii věd XV. Historická ekologie I. 1988 Praha: Historický ústav ČSAV.
Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha: Academia. Havránek, J. – Petráň, J. 1963, Základy statistické metody pro historiky. Praha: Karlova univerzita.
Hooke, D. ed. 2000: Landscape the richest historical record, Society for Landscape Studies supplementary series 1, Birmingham: Silk and Terry Ltd, 119-131.
Jindra, Z. – Svátek, F. – Štaif, J. 1997: Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin 1. Praha: Karolinum.
Ložek, V. 2007: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha: Dokořán.
Myška M. 2010: Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava: Ostravská univerzita.
Myška M. – Zářický, A. 2008, 2010: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1, 2. Ostrava: Ostravská univerzita.
Semotanová, E. 2006: Historická geografie Českých zemí. Praha: Historický ústav AV ČR.
__________________________________________________________________________________________

SPECIALIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY

Název:
Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny. Úvod do hospodářských dějin českých zemí od pol. 18. do pol. 20. stol.
The economic development of modern society and its impact to the appearance of the country. Introduction to the economic history of Czech lands from the half of the 18th to the half of the 20th century.

Přednášející:
PhDr. Jan Hájek, CSc.

Jednosemestrální přednáškový kurz.

Anotace:
Přednáška seznámí posluchače s počátky, postupným prosazením a posléze všeobecným rozvojem moderní kapitalistické ekonomiky. Ukáže její podobu z různých pohledů a nastíní její důsledky na jedné straně na společnost jako celek, na druhé straně na geografickou tvářnost a proměnu krajiny. Přednáška se soustředí především na vývoj problematiky v českých zemích. Vývoj tohoto regionu však zasadí do širšího středoevropského a světového kontextu. Z chronologického pohledu obsáhne přibližně od poloviny 18. věku až do druhé světové války (ukončena bude poválečnými změnami a nástupem centrálně plánované ekonomiky).
Lecture makes students acquainted with beginnings, gradual enforcement and finally general development of modern capitalist economy. It demonstrates its forms from various points of views and outlines its impact to the society as a whole (on the one hand) and to the geographical appearance and transformation of the countryside (especially in relevant cases – on the other hand). Lecture is concerned to the development of these problems in the Czech lands, first of all. But situation in this region is build into wider central European and world context. From the chronological point of view, lecture cover up period c. two centuries – from the half of the 18th century in the rough up to World War the 2nd (it is ended by post-war changes and coming of central planned economy).

Přednášky:

 1. Fenomén modernizace. Industrializace a protoindustrializace. Průmyslová revoluce – její etapy či složky. Komplexní revoluce moderní doby? 
 2. Státoprávní podmínky. Změny politických systémů a územní vývoj středoevropského regionu. Vývoj právních podmínek podnikání. 
 3. Doprava. Vodní – klasická. Průplavy, kanály. Koňka. Silniční – tradiční síť, císařské silnice (zl. věk dostavníku). Okresní silnice. Železniční – první tratě, hlavní spoje (změna orientace), lokální dráhy, nová změna orientace (ČSR). 
 4. Protoindustrializace a první industriální podniky. Tradiční formy „šlechtických“ podniků („lesní“ obory a jiné). Nástup industriálních oborů (textilnictví) 
 5. Vývoj zemědělství. Proměna venkova. Změny osevních technologií, nástup tzv. průmyslových plodin. Potravinářský a „zemědělský“ průmysl, návazné strojírenské obory 
 6. Těžba a zpracování surovin. Rudné a uhelné hornictví. Těžké strojírenství. Chemie. 
 7. Lehké strojírenské obory. Dopravní prostředky. Elektrotechnika. 
 8. Peněžní a úvěrový systém. Banky, pojišťovny, spořitelny, různé typy záložen. Proměna městských center 
 9. Urbanizace. Změna sídelní struktury, rozvoj velkých i menších měst. Proměna tradičního města (geografická). Komunální ekonomika. Budování sociální, ekonomické a kulturní infrastruktury. 
 10. Další sociálně-kulturní vlivy. Ekonomika a sociální prostředí. Národnostní spory, ekonomický nacionalismus. Habitus bydlení různých sociálních vrstev. Kulturní infrastruktura. Sport. Turistika. Tramping. 
 11. Přirozené pulsování ekonomiky. Konjunktura a recese – kolísání ekonomického života. Liberalismus a protekcionismus. Ekonomické „cykly“. Velké hospodářské krize a systémové proměny ekonomiky. Integrace a dezintegrace. 
 12. Válečná ekonomika a důsledky. Specifika válečného hospodářství. Exploatace země. Poválečné změny v průmyslu, v zemědělství (znárodnění, dosídlení pohraničí)

Literatura:
KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha 2005
URBAN, Otto: Kapitalismus a česká společnost. Praha 1979, 2003
JAKUBEC, Ivan – JINDRA, Zdeněk: Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha 2006
LACINA, Vlastislav – HÁJEK, Jan: Kdy nám bylo nejlépe? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy. Praha 2002
PRŮCHA, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, I. díl, období 1918-1945. Brno 2004
KUBŮ, Eduard – PÁTEK, Jaroslav a kol.: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha 2000.
________________________________________________________________________________________

Název:
Město a neměsto. Konkrétní příklady transformací životního a přírodního prostředí v době industriální

Přednášející:
doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Jednosemestrový kurz

Anotace:
Kurz navazuje na kurz „Člověk a příroda v době industriální. Vznik a počáteční vývoj nové kvality interakce člověka a jeho přírodního prostředí v éře kapitalismu“. Na konkrétních příkladech seznamuje posluchače s vybranými aspekty proměn vztahu člověka jeho přírodního/životního prostředí. Ukazuje, jak se formovaly základy současné postmoderní civilizace.

Přednášky:

 1. Kulturně historický rámec modernizačních procesů: průmyslová revoluce, transformace agrárně feudální společnosti v průmyslovou, politický a demografický vývoj 
 2. Praha. Vývoj struktury městského prostředí. Vznik a vývoj průmyslových předměstí. 
 3. Rozvoj městské dopravy. 
 4. Vývoj forem bydlení nižší, střední a vyšší třídy. 
 5. Vodovody, kanalizace, plyn, elektrifikace. 
 6. Nemocnice, sociální ústavy, hřbitovy, věznice. 
 7. Rekreace. Městská zeleň, muzea, divadla, sport. 
 8. Vývoj struktury prostředí vně města. Průmyslové zemědělství. Život a dílo. F. X. Horského, Popovický velkostatek F. Ringhoffera. 
 9. Lesní hospodářství. Modelový příklad Křivoklátsko, výroba dřevěného uhlí. 
 10. Těžba nerostných surovin. Modelové příklady Kladensko, Berounsko. 
 11. Proměny vodní sítě. Život a dílo V. Lanny. 
 12. Urbanizace venkovské krajiny. Letní vily a villegiatury.

 

Literatura:
Bělina, P. Et al. 1998: Dějiny Prahy II. Litomyšl: Paseka.
Jakubec, I. – Jindra, Z. 2006: Dějiny hospodářství Českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha: Karolinum.
Lenderová, M. - Jiránek, T. - Macková, M. 2009: Z dějin české každodennosti. Praha: Karolinum.
Matoušek, V. 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Vývoj krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl.

________________________________________________________________________________________

Název:
Průmyslová revoluce kolem nás.
Industrial revolution around us.

Přednášející:
Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc.

Forma: 
terénní exkurze

Jednosemestrový kurz

Anotace:
Formou šesti terénních exkurzí budou studenti seznámeni s významnými zásahy industriální kultury a moderních technologií doby průmyslové revoluce do charakteru Prahy a jejího nejbližšího okolí.

Přednášky:

 1. Železniční doprava (Masarykovo nádraží – Negrelliho viadukt, případně další obdobné lokality).
 2. Voda v Praze. Zásobování pitnou vodou, kanalizace, mosty, vltavská navigace, lodní doprava, vodní sporty (Vyšehrad, Podolí). 
 3. Průmyslová předměstí. Vznik a vývoj (Karlín, Smíchov). 
 4. Bydlení. Formy bydlení jednotlivých vrstev industriálního velkoměsta (Barrandov, Baba, Kotlaska, Střešovičky a jiné lokality) 
 5. Další sociální problematika. Zdravotní péče, sociální a výchovné ústavy (Ženské domovy, Zemská porodnice u Apolináře, Masarykovy domovy v Krči a jiné lokality). 
 6. Exkurze do pražského okolí. Např. Senohraby, Velké Popovice, Kladno.

 

Literatura:
Folta, J. a kol. 1995: Studie o technice v českých zemích 1918-1945 V-VI. Praha: NTM.
Hlušičková, H. 2001-2004: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-IV. Praha: Libri.
Jakubec, I. – Jindra, Z. eds. 2006: Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha: Karolinum.
Jílek, F. a kol. 1983, 1984, 1985: Studie o technice v českých zemích 1800-1918 I-III. Praha: NTM.
Láník, J. – Vlk, J. eds. 1998: Dějiny Prahy II. Litomyšl: Paseka.

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení