Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

odborné publikace

Blažková, Tereza – Fialová, Dana – Matoušek, Václav eds. 2014:
Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.- 21. století, Praha: Togga
________________________________________________________________________________________

Matoušek, Václav 2006 
Třebel. Obraz krajiny s bitvou. Praha: Academia.
Práce je složena ze dvou částí. Prvá se věnuje střetnutí švédské a císařské armády pod hradem Třebelí  která odehrávala tři na přelomu srpna a září roku 1647 na rozloze zhruba 50km2  mezi městy Planá u Mariánských Lázní a Černošín (okres Tachov, Plzeňský kraj). Předmětem studia byly především pozůstatky soustavy polních opevnění obou armád. Druhá část knihy je věnována systematickému studiu vývoje kulturní krajiny prostoru bitvy od pravěku až po současnost.

_________________________________________________________________________________________

Matoušek, Václav 2010 
Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl.
Kniha je pokusem o shrnutí vývoje vztahu člověka a jeho přírodního prostředí v Čechách v době industrializace. Úvodní část je věnována stručnému přehledu vývoje od pravěku až po raný novověk. V druhé části jsou popsány proměny krajiny Čech v důsledku hospodářských i dalších aktivit v době industrializace.

Matoušek, V. 2014:
Nenápadný půvab (české) buržoazie. Počátky masové a individuální rekreace v Čechách v době industrializace pohledem historika. In: Blažková, T. – Fialová, D. – Matoušek, V. eds., Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.-21. století, Praha: Togga, 11-28.

______________________________________________________________________________________

Matoušek, V. – Koukalová, Š. - Šášinková, M. 2014:
Letní a celoročně obývané vily a villegiatury v okolí Prahy na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století. Příspěvek k proměnám krajiny Čech v procesu modernizace české společnosti, Historická geografie 40, 19-40.

______________________________________________________________________________________

Šímová, Karolína 2014: 
Černošice – rekreační lokalita Pražanů, Středočeský vlastivědný sborník 32, 30-49.

______________________________________________________________________________________

Blažková, Tereza 2010:
Vchynicko-tetovský plavební kanál: Příspěvek ke studiu industriální krajiny, AntropoWebzin 3/2010, Plzeň: Katedra antropologických a historických věd FF ZČU

______________________________________________________________________________________

Červinková, Petra 2010:
Problematika drobných památek v přírodě ve Středočeském kraji, Museum Vivum suplementum Sborník Valašského muzea v přírodě IV, Rožnov pod Radhoštěm, 101-107.
______________________________________________________________________________________

Cyrus, Milan - Matoušek, Václav 2009:
Lhota 2007 - Experimentální pálení milíře tradiční technologií. In: Archeologia technica 20, Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, Brno: Technické muzeum,  54-60.
______________________________________________________________________________________

Dragoun, Bohumír – Matoušek, Václav 2004:
Archeologický odkryv uhliště v Olbramově a experimentální pálení dřevěného uhlí v Uhřínově. Příspěvek k problematice pálení dřevěného uhlí v novověku,  Archeologie ve středních Čechách 8, 727-772.
______________________________________________________________________________________

Matoušek, Václav – Holý, Petr 2007:
Horní Víska, okr. Tachov. Archeologický a geobotanický výzkum zaniklé vsi. Horní Víska. In: Žegklitz, J.  ed., Studies in Post-Mediaeval Archeology 2, Prague, 343-360.
______________________________________________________________________________________

Janotová, Šárka 2010:
Zaniklý vodní mlýn v katastru obce Skuhrov. Podbrdsko XVII, 154-176.
______________________________________________________________________________________

Leskovjan, Martin 2008:
Zrcadlení epochální  proměny vztahu člověka  ke světu b díle Karla Klostermanna. In:  Novotný, J. ed.,  Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti chápání prostoru, Praha, 135-147.
______________________________________________________________________________________

Matoušek, Václav  2011:
Archeologický výzkum novověku a moderní doby v České republice. Několik poznámek k historii, současnému stavu a perspektivám.
  Historická sociologie 2, 37-58.
______________________________________________________________________________________

Sádlo, Jiří – Matoušek, Václav 2008:
Aktuální vegetace jako předmět historických a archeologických interpretací. In:  Beneš, J. – Pokorný, P.  Bioarcheologie v České republice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Archeologický ústav AV ČR v Praze, České Budějovice – Praha,  489- 514.
______________________________________________________________________________________

Vtípil, Jan 2011:
Káva nebo kafíčko? In: Hanovská L. – Horský, J. – Hroníková, L. eds., Evolvendi antropologicae. Vývoj v antropologických perspektivách, Praha: Togga, 287-295.

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení