Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

Systematický výzkum reliktů pálení dřevěného uhlí na Brdech

Ve dnech 14.-25. 7. 2014 proběhl systematický výzkum zaniklých uhlířských plošin v prudké zalesněné  stráni nad Čenkovem poblíž Jinců.  Jednalo se o srovnávací výzkum k výzkumu zaniklých uhlířských plošin na Křivoklátsku, na vrchu Mokřinka  u Branova. Výzkum  u Čenkova navazoval na systematický botanický výzkum, který zde před deseti lety prováděl botanik Mgr. P. Bobek.  Kromě druhového složení páleného dřeva (zejména dub , jedle, borovice, buk a smrk), zajistil P. Bobek také dataci vzorků páleného dřeva metodou analýzy izotopu C14. Výslekdy analýz provedených laboratoří univerzity v Salentu, v Itálii byly u Čenkova páleny milíře od počátku 18. do počátku 19. století.

Při terénním výzkumu v červenci 2014 bylo identifikováno a měřičsky, kresebně a fotograficky dokumentováno celkem 86 uhlířských plošin. Na jedné plošině byla provedena kopaná sondáž. Výzkum u Čenkova prokázal několik odlišností od situace na Mokřince. Jednak podstatně větší hustotu plošin v lesním terénu, dále v průměru větší velikost plošin a také jejich odlišnou konstrukci. Podobně jako na Mokřince pozorovali jsme i u Čenkova  úzkou vazbu uhlířských  pracovišť na lesní cesty.  Řada plošin byla i zde vybudována v těsné blízkosti cest nebo přímo na cestách.


Sondáž uhlířské plošiny na stráni pod Komorskem. 


Podstatná část plošin je velmi dobře dochovaná a v terénu snadno identifikovatelná.  

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení