Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

Systematické studium proměn české krajiny v důsledku formování masových i individuálních rekreačních aktivit ve 2. polovině 19. a v prvých desetiletích 20. století.

Projekt byl zahájen v roce 2007 a probíhá formou společného výzkumu pedagogů a studentů Fakulty humanitních studií UK a Fakulty stavební ČVUT. Hlavní důraz je zatím kladen na studium rekreačních vilových čtvrtí (letovisek, vilegiatur) pražských středních vrstev v nejbližším okolí Prahy. Předmětem zájmu je především sociálně historický aspekt rekreačních aktivit.
Formou bakalářských i magisterských diplomních prací byla zatím zpracována problematika letovisek Senohraby, Klánovice a Dobřichovice. Dosud probíhá výzkum letovisek Černošice, Zbraslav a Hradištko. Výzkum probíhá ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy a Pražským střediskem NPÚ.

Literatura:
Drudíková, Václava 2012: Klánovické letní vily na přelomu 19. A 20. Století jako prostředky reprezentace společenského statusu jejich majitelů a jejich vztahu k přírodě. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.
Hynková, Kateřina 2012a: Letovisko Dobřichovice v době industrializace. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.
Hynková, Kateřina 2012b: Vývoj obce Dobřichovice na přelomu 19. a 20. století. Praha: Fakulta stavební ČVUT. Nepubl. bakalářská práce.
Posledníková, Jiřina 2012: Paďouři, trampové a netrampové. Proměny české krajiny na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století v důsledku návratu městského obyvatelstva k přírodě, Hospodářské dějiny 27, 159-190.

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení