Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Nar. 15.7.1954 v Praze.


Studium 

V letech 1973-1978 jsem studoval na katedře obecných dějin a pravěku Filozofické fakulty University Karlovy, obory prehistorie – historie. Studium jsem zakončil diplomní prací „Počátky únětické kultury v Čechách“ (1978, 139 s., 48 tab.). V r. 1985 jsem získal na téže fakultě titul PhDr. V letech 1983-1988 jsem pokračoval ve studiu formou externí aspirantury při Archeologickém ústavu ČSAV v Praze. Aspiranturu jsem zakončil disertační prací „Postmezolitické nálezy z Českého krasu a využívání jeskyní v postmezolitickém vývoji ve střední Evropě“ (1987, 224 s., 165 tab.).

20. 10. 2005 jsem na Filosofické fakultě University Karlovy úspěšně obhájil habilitační práci „Třebel. Krajina po bitvě“ (tiskem 2006).

K 1. 2. 2006 jsem byl rektorem University Karlovy jmenován docentem pro obor archeologie. K 1.2. 2012 jsem byl prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor sociální a kulturní antropologie. Jako habilitační spis jsem předložil monografii „Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální“ (tiskem 2010).

Zaměstnání
1979-1991 Okresní muzeum v Berouně, archeolog 
1991-1995 Národní muzeum, oddělení prehistorie a protohistorie 
1995-2001 Archeologický ústav AV ČR v Praze 
Od r. 2001 Fakulta humanitních studií UK, katedra Obecné antropologie 
Od r. 2012 Fakulta humanitních studií UK, katedra Sociální a kulturní ekologie.

Systematický vědecký výzkum
Studium novověku Od počátku 80. let se systematicky věnuji archeologickému studiu novověku. Nejprve v letech 1980-84 jsme společně s historikem J. Hájkem a historikem a archivářem F. Kubů uskutečnili výzkum bojiště z roku 1759 v Nebesích u Aše. 
Souběžně jsem se v 80. letech společně s etnology V. Scheuflerem a V. Štajnochrem věnoval studiu tzv. berounského zboží - raně novověké keramiky z Berouna. 
Na výzkum u Nebes volně navázal v letech 1988-2003 výzkum bojiště z roku 1647 pod hradem Třebelí na okrese Tachov. V letech 1988-89 jsme výzkum prováděli společně s archeology J. Žegklitzem a P. Medunou z Archeologického ústavu ČSAV v Praze. V následujících letech jsem výzkum vedl samostatně. 
Souběžně s terénním výzkumem bojiště u Třebele jsem se začal věnovat systematickému studiu ikonografických pramenů k bojištím třicetileté války na území České republiky. Nejprve samostatně, později společně s historikem J. Šimkem a historiky umění B. Altovou a J. Altem. V posledních letech spolupracuji na tomto tématu s ing. R. Zimovou z katedry mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT. 
V letech 2006-12 jsem ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově vedl systematický archeologický výzkum bojiště z roku 1621 u Rozvadova (okr. Tachov). 
Od roku 2012 se společně se studenty Fakulty humanitních studií University Karlovy systematicky věnuji problematice rekreačních aktivit Pražanů v době industrializace. Na výzkumu spolupracuje také katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT. 
Ve spolupráci s Muzeem TGM v Rakovníku a katedrou archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni provádím od roku 2012 systematické studium reliktů pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku v 19. století.

Studium starších období 
Od počátku 80. do poloviny 90. let 20. století jsem se systematicky věnoval archeologickému studiu jeskyní Českého krasu a obecně problematice využívání skalních dutin člověkem od pravěku až do současnosti.

Výběrová literatura z oboru archeologie novověku
Altová, B. – Alt, J. – Matoušek, V. – Šimek, J. 2007: Krajinná panoramata bitvy u Jankova v Theatru Europaeu. Die Landschftspanoramen einer Schlacht bei Jankov in dem Theatrum Europaeum, Archeologie ve středních Čechách 11, 589-633.

Altová, B. – Kössl, A. – Matoušek, V. – Procházka, Z. – Šimek, J. 2008: Tzv. Tillyho šance u Rozvadova ve světle terénní dokumentace a ikonografických pramenů, předběžná zpráva – Die sogenannten Tilly-Schanzen bei Rosshaupt (Rozvadov) im Licht der Terraindokumentation sowie der ikonographischen und kartographischen Quellen, Landkreis Tachau (Tachov), Westböhmen. In: E. Černá – J. Kuljavceva-Hlavová, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, Most: ÚAPPSČ, 359-374.

Altová, B. – Matoušek, V. 2008: Hledání evropské krajiny v historii, dějinách umění a v archeologii. In: Budil, I. – Zíková, T. eds.: Antropologické sympozium VI, Sborník příspěvků ze „VI. Antropologického sympozia“, Plzeň, 29.-30. června 2007, 158-184.

Altová, B. – Matoušek, V. – Kössl, A. – Šimek, J. 2010: Bitva na Bílé hoře na rytinách Jana Sadelera a v Theatru Europaeu. In: Semrádová, K. – Fridrichová-Sýkorová eds., Ecce Homo. In memoriam Jan Fridrich, Knižnice České společnosti archeologické, o.p.s. 224-238.

Blažková, T. – Matoušek, V. 2008: Plány obléhání města Tábora v době třicetileté války. Pläne von der Belagerung der Stadt Tábor in der Zeit des Dreissigjährigen Krieges, Archeologie ve středních Čechách 12, 849-869.

Blažková, T. - Matoušek, V. 2010: The Complex Research of the Thirty Year's War Battlefields in the Czech Republic, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 52, 427-436.

Blažková, T. - Matoušek, V. 2011: Plány obléhání Brna v roce 1645 ve světle mezioborového studia, ASČ 15, 609-621.

Blažková, T. – Matoušek, V. 2013: Česká krajina 19. a 20. století ve světle industriální archeologie – stav bádání. In: Vařeka P. ed. Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – metody témata. Plzeň: Filozofická fakulta ZČU,  17-22. IS BN 978-80-261-0221-2 (elektronická verze – pdf)

Cyrus, M. - Matoušek, V. 2009: Lhota 2007 - Experimentální pálení milíře tradiční technologií, Archeologia technica 20, Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Technické muzeum v Brně, 54-60.

Dragoun, B. – Matoušek, V. 2004: Archeologický odkryv uhliště v Olbramově a experimentální pálení dřevěného uhlí v Uhřínově. Příspěvek k problematice pálení dřevěného uhlí v novověku. Die archäologische Untersuchungen eines Meilerplatzes in Olbramov und das experimentelle Holzkohlebrennen in Uhřínov. Ein Beitrag zur Problematik der (neuzeitlichen) Holzkohhlegewinnung, Archeologie ve středních Čechách 8, 727-772.

Dragoun, D. – Matoušek, V. – Tuček, J. 2007: Experimentální stavba modelu polního opevnění ze třicetileté války v Uhřínově, Živá archeologie 8, 61-66.

Dragoun, B. – Matoušek, V. – Woitsch, J. 2006: A contribution towards learning about „Forest Industries“, EuroREA, Journal of (re)construction and Experiment in Archaeology 3, 83-87.

Fiedlerová, E. – Matoušek, V. 2012: Rytina obléhání Olomouce v letech 1643 – 1644 v déle Matthiase Meriana, Olomoucký archivní sborník 10, 54-72.

Grabolle, R. – Matoušek, V. – Meduna, P. – Smrž, Z. 2009: Die Schlacht bei Třebel/Triebl im Jahr 1647 und weitere Untersuchungen zur Archäologie des Krieges in der Tschechischen Republik. In: H. Meller hrsg., Schlachtefelderarchäologie/Battlefield Archeology. 1. Mitteldeutscher Archäologentag vom 09. bis 11. Oktober 2008 in Halle (Saale), Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 2, 173-186.

Hájek, J. – Kubů, Fr. – Matoušek, V. eds. 1992: Srážka u Nebes. Sborník příspěvků z komplexního výzkumu vojenské epizody ze sedmileté války. Cheb: Chebské muzeum. Hrnčiřík, P. – Matoušek, V. 2013: 7th Fields of Conflicts Conference Budapešť 2012, AR 65, 422-423.

Janata, T. – Matoušek, V. – Zimová, R. 2013: Historicko-kartografický výzkum bojiště třicetileté války: rytina obléhání Plzně v roce 1618, Kartografické listy 21, 18-26.

Kovandová, M. - Matoušek, V. 2005: Terénní dokumentace Švédské šance nad hradem Kynžvartem. Terraindokumentation der Schwedenschanze oberhalb der Burg Königswart, Sborník chebského muzea 2004, Cheb.

Kvěchová, E. – Matoušek, V. 2012: Ikonografie obléhání Prahy švédskými vojsky v roce 1648 v díle M. Meriana, Archeologie ve středních Čechách 16/1, 437-448.

Matoušek, V. 1991: Archeologie novověku nebo novověká archeologie?, Folia historica Bohemica 15: 41-58.

Matoušek, V. 1992: Archeologie současnosti v jeskyních Českého krasu. Archeology of the prezent in the Český kras caves, Český lid 79 – suplement, 420-439.

Matoušek, V. 1992: Jeskynní člověk na konci 20. století, Dějiny a současnost 14-1, 7-10.

Matoušek, V. 1994: Když promluví plechovky a pivní lahve, Dějiny a současnost, 16-1, 6-8.

Matoušek, V. 1996: Dva obyčejné květnové dny, Dějiny a současnost 18-5, 26-29.

Matoušek, V. 1999: Graffiti nejsou jen pomalované zdi (a archeologie není jenom studium pravěku), Vesmír 78, 636-638.

Matoušek, V. 2000: Graffiti ve světle archeologie. Příspěvek k diskuzi o archeologii současnosti, Cargo, 4-17.

Matoušek, V. 2003: Bitva u Třebele ve světle terénního výzkumu, Hláska XIV, 57-59.

Matoušek, V. 2003: Třebel 1647, válka v přímém přenosu, Art and antiques, 15-16.

Matoušek, V. 2004: Bojiště u Třebele. In: Kuna, M. a kol.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle, Praha: Academia, 290-294, přílohy XXIX-XXX.

Matoušek, V. 2004: Krajina po bitvě. Naučná stezka krajinou bitvy u Třebele 1647. Černošín: Obecní úřad.

Matoušek, V. 2004: Poznámky ke vztahu archeologie a kulturní/sociální antropologie, Český lid 91, 395-406.

Matoušek, V. 2004: Výstavba modelu polního opevnění z roku 1647 u Olbramova na Tachovsku, (Re) konstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie 5, 260-277.

Matoušek, V. 2005: Bitva u Třebele v roce 1647 – obraz a realita. Příspěvek ke studiu vedut v díle Theatrum Europaeum. The Battle of Třebel 1647 a Picture and the Reality. A Contribution to the Study of Vedute in the Work called Theatrum Europaeum , Historická geografie 33, 249-280.

Matoušek, V. 2005: Několik poznámek k archeologickým metodám studia vývoje novověké krajiny (Zkušenosti z bojiště třicetileté války u Třebele na Tachovsku), Historická geografie 33, 410-420.

Matoušek, V. 2006: Building a Model of a Field Fortification of the „Thirty Years War“ near Olbramov, Czech republic. In: T. Pollard – I. Banks eds., Past Tense. Studies in the Archeology of Conflict, Brill Leiden – Boston, 115-132.

Matoušek, V. 2006: Třebel. Obraz krajiny s bitvou. Třebel. Das Landschaftsbild mit der Schlacht. Praha: Academia.

Matoušek, V. 2009: Interdisziplinäre Erforschung des Dreissigjährigen Krieges in Böhmen, Archeologie in Deutschland 25, 30-31.

Matoušek, V. 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl.

Matoušek, V. 2011: Terénní studium bojišť třicetileté války na území České republiky. In: Blažková, T. et al., Bitva u Rakovníka 1620, Rakovník: Muzeum T.G.M. Rakovník – Agroscience Chrášťany, 72-80.

Matoušek, V. 2011: Zpráva o 1. sezoně systematického archeologického výzkumu bojiště z roku 1621 u Rozvadova, Sborník Muzea Českého lesa v Tachově 32/11, 3-13.

Matoušek, V. 2011: Archeologický výzkum novověku a moderní doby v České republice. Několik poznámek k historii, současnému stavu a perspektivám, Historická sociologie 2, 37-58.

Matoušek, V. 2012: Archäologische Erforschung der Schlachtfelder des Dreißigjährigen Krieges auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. In: Schuberth, I. - Reichel, M. hrsg., Die blut´ge Affair´ bei Lützen, Wettin-Löbejün: Verlag Janos Stekovics, 283-293.

Matoušek, V. 2014: Rekreace? Pozor, tady končí legrace. In: Blažková, T. – Fialová, D. – Matoušek, V. eds., Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19. - 21. století, Praha: Togga, 7-10.

Matoušek, V. 2015: Člověk a příroda v minulosti Českých zemí. Od pravěkuke globální společnosti. In: Frouz, J. – Moldan, B. eds., Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu, Praha: Karolinum, 161-177.

Matoušek, V. 2015: Vzorné letovisko Hradištko. Vznik a prvé desetiletí meziválečného letoviska na soutoku Vltavy a Sázavy, Historická geografie 41, 47-81.

Matoušek, V. 2015: Archeologie novověku – univerzální disciplína pro studium třicetileté války, průmyslové revoluce i současné konzumní společnosti?, Hospodářské dějiny 28/1, 67-86.

Matoušek, V. et al. 2011: The thirty year´s war battlefields plans, Geographia technica 12, 55-64.

Matoušek, V. – Blažková, T. 2011: Česká, moravská a slezská města v ikonografických pramenech ke třicetileté válce, Historická geografie 37/1, 69 – 85.

Matoušek, V. - Hájek, J. - Kubů, Fr. – Meduna, P. 1990: A complex investigation of a field fortification of the seven year´s war (1756-1763) at the site of Nebesa by Aš (Asch), Studies in postmedieval archaeology 1, Archaeological institute of Czechoslowak academy of sciences. Prague.

Matoušek, V. – Holý, P. 2007: Horní Víska, okr. Tachov. Archeologický a geobotanický výzkum zaniklé vsi. Horní Víska, Tachov district, West Bohemia. Archaeological and geobotanical investigation of deserted village. In: J. Žegklitz ed., Studies in Post-Mediaeval Archeology 2, Prague, 343-360.

Matoušek, V. – Blažková, T. 2008: Picture and reality: Studies of the modern landscape in vedute of Thirty Years´s War´s battlefields in Bohemia. In: Szabó, P. – Hédl, R. eds., Human Nature: Studies in Historical Ecology and Environmental History, Brno, 52-61.

Matoušek, V. – Blažková, T. 2012: The image and reality of battlefields from the Thirty Year´s War. A preliminary report on a project for the systematic study of engravings of the battlefields from the Thirty Year´s War in the territory of the Czech Republic, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 269-288.

Matoušek, V. – Boháč, J. 2010: Plány obléhání Chebu v roce 1647 v díle Theatrum Europaeum, Archeologie ve středních Čechách 14, 449 – 466.

Matoušek, V. – Klečková, T. 2009: Rytina bitvy u Přísečnice 17. března 1641 v Theatru Europaeu – Gravierung vo der Schlacht bei Přísečnice am 17. März 1641 in Theatrum Europaeum, Archeologie ve středních Čechách 13, 509-516.

Matoušek, V. - Scheufler, V. 1980: Nálezy novověké keramiky v Berouně, Vlastivědný sborník Podbrdska 18, 53-57.

Matoušek, V. - Scheufler, V. 1983: Raně novověké berounské zboží ve světle archeologických výzkumů v Berouně. Frühneuzeitliche Berouner Ware im Gichte archäologischer Forschungen, Archaeologia historica 8, 189-196.

Matoušek, V. - Scheufler, V. - Štajnochr, V. 1985: Berounské majoliky. Majolika aus Beroun, ČNM řada historická CLIV, 126-139.

Matoušek, V. – Soudná, T. – Zimová, R. 2010: Rytina Kolína z roku 1640 v díle Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Archeologie ve středních Čechách 14, 915–927.

Matoušek, V. – Šimek, J. – Altová, B. 2004: Třebel 1647. Zobrazení bojiště ve světle archeologického výzkumu. Třebel 1647. Portrayal of the battlefield in the light of the archaeological research, Barokní Praha – Barokní Čechy 1620-1740, Praha: Scriptorium, 811-833.

Matoušek, V. – Šimek, J. – Altová, B. – Karlík, P. 2007: Pohled na zámek Brandýs nad Labem a opevnění švédského tábora v prostoru Staré Boleslavi z roku 1640 v díle M. Meriana, Historická geografie 34, 93-148. ISBN 978-80-7286-107-1

Matoušek, V. - Zelenka, A. 1986: Archeologické nálezy z Deštivého lomu u Mořiny, Český kras 12, 70-76.

Matoušek, V. – Zimová, R. – Janata, T. 2012: Optický klam generála Kleinträtla. Rytina bojů u Teplé v září 1647 ve světle mezioborového studia. Kapitola knihy: Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Praha: Historický ústav 2012, 63-80.

Sádlo, J. – Matoušek, V. 2008: Aktuální vegetace jako předmět historických a archeologických interpretací. In: Beneš, J. – Pokorný, P. Bioarcheologie v České republice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Archeologický ústav AV ČR v Praze, České Budějovice – Praha, 489- 514.

Posledníková, J. 2012: Paďouři trampové a netrampové. Proměny české krajiny na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století v důsledku návratu městského obyvatelstva k přírodě, Hospodářské dějiny 28/1, 67-86.

Royt, J., Matoušek, V. 2004: Milostný obraz v Plané, Art and Antiques prosinec 2004, 106-111. 

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení