Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

PhDr. Jan Hájek, CSc.

Nar. 11. 5. 1954 v Litomyšli.

Studium
Po maturitě na gymnáziu v Chebu studoval od r. 1973 na Filozofické fakultě UK v Praze obory historie a ekonomie. Absolvoval r. 1978, o rok později obhájil rigorózní práci Pokus o zařazení středoevropského merkantilismu (vedoucí prof. Josef Petráň).

Zaměstnání
V r. 1979 nastoupil do Ústavu československých a světových dějin ČSAV jako vědecký aspirant, a to v oddělení hospodářských dějin a historické geografie. Zde r. 1985 obhájil kandidátskou disertační práci Vývoj českého bankovního kapitálu v Čechách do r. 1914. Po přeměně instituce na Historický ústav AV ČR po r. 1989 působil jako vedoucí oddělení 19. století.
Od r. 2014 pracuje v Centru pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty v Ostravě. Přednáší na Filozofické fakultě UK v Praze, na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Filozofické fakultě OU v Ostravě. Je místopředsedou Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, hlavním redaktorem časopisu "Hospodářské dějiny - Economic History" a předsedou Nadačního fondu Albína Bráfa.

Vědecký výzkum
Zabývá se ekonomickým vývojem českých zemí od konce 18. do poloviny 20. století. Hlavní pozornost věnuje vývoji různých složek peněžní a úvěrové soustavy, dále některým obecnějším otázkám spojeným s ekonomickou emancipací českého národa a hospodářským souvislostem formování moderní české společnosti. Vedle toho se věnuje dějinám sportu či aplikaci statistických metod v historiografii.

Prostorové aspekty industrializačního procesu se pokouší nahlížet zejména skrze kombinaci tradičních historických disciplin se zatím méně obvyklými metodami a přístupy.

Výběrová literatura k ekonomickému vývoji 19. a počátku 20. století

Hájek, J. 1983: Počátky občanské záložny ve Vlašimi. Příspěvek k 125. výročí založení první české záložny, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 24, 259-283.

 Hájek, J. 1984: Počátky a rozmach českého záloženského hnutí ve třetí čtvrtině 19. století, Hospodářské dějiny – Economic History 12, 265-320.

Hájek, J. 1988: Mercantilistic Schemes for the Czech Rivers Navigability Projects and their Relation to the Natural Environment, Historická ekologie – Historical Ecology 1, 125-161.

Hájek, J. 1989: Dopravní síť v českých zemích v období pozdního feudalismu, Společenské vědy ve škole 45, s. 140-144. 

Hájek, J. 1992: Historicko-geografický pohled na bojiště u Nebes. In: Hájek, J. – Kubů, F. – Matoušek, V. (eds.), Srážka u Nebes. Sborník příspěvků z komplexního výzkumu vojenské epizody ze sedmileté války. Cheb: Chebské muzeum, 25-38, 85-99.

Hájek, J. 1992: Ekonomická emancipace českého národa a jeho politický vývoj – nástin nových úkolů naší historiografie, Hospodářské dějiny – Economic History 20, s. 267-272.

Hájek, J. 1998: Předlitavská Poštovní spořitelna – málo známý peněžní ústav, Peníze v proměnách času I – Geld im Wandel der Zeit, Ostrava: MARQ, 140-143.

Hájek, J. 1999: Bankovnictví v českých zemích v 50. a 60. letech 19. století, Hospodářské dějiny – Economic History 22, 83-106.

Hájek, J. 1999: Počátky spořitelen a pojišťoven. Přechod k modernímu peněžnictví. Gründerské období 70. a 80. let 19. století. České banky v soutěži s německým kapitálem. In: Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha: Bankovní institut, 91-177. 

Hájek, J. 2000: Nejrozšířenější peněžní ústav v našich zemích: Poštovní spořitelna 1883-1945, AUC – Philosophica et historica 5-1997, Studia historica XLVII, 79-92.

Hájek, J. 2004: Návrhy na usplavnění českých řek v 17. a 18. století (S přihlédnutím k jejich vlivu na krajinu středního Povltaví). In: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Praha: Historický ústav AV ČR, 447-472.

Hájek, J. 2005: Národní obrození a peněžní ústavy. In: Ekonomická tvář národního obrození; Praha: ČVUT, 73-98.

Hájek, J. 2005: 180 let českého spořitelnictví – 180 Years of the Czech Savings Systém – 180 Jahre des tschechischen Sparkassenwesens. Česká spořitelna 1825-2005, Praha.

Hájek, J. 2005: Průběh a stíny transformace českého bankovnictví 1990-2000. (Kritická imprese historika oboru, aneb Historia non solum magistra, sed etiam criticus vitae est), Ekonomická revue VIII/1, 74-89.

Hájek, J. 2006: Vývoj peněžní a úvěrové soustavy. In: Jakubec I. – Jindra Z. (eds.), Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha: Karolinum, 317-361.

Hájek, J. 2006: F. C. Kampelík – zakladatel drobného zemědělského úvěrnictví? (Druhý život polozapomenutého obrozence). In: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století; Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště 11, 67-73.

Hájek, J. 2006: Vznik burzy pro zboží a cenné papíry v Praze, Ekonomická revue IX2/, 21-32.

Hájek, J. 2006: Střípek z ekonomických důsledků Mnichova: Poštovní spořitelna v závěru 30. let a v době okupace. In: Hájek, J. – Kocian, J. – Zítko, M. (eds.), Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 315-330.

Hájek, J. 2007: Sociálně profesní struktura funkcionářů pražské burzy (a jejích předchůdkyň) do roku 1914. In: Jiří Štaif (ed.), Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 220-252. 

Hájek, J. 2007: Vývojový oblouk českého spořitelnictví. In: Cestou dějin 2. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Praha: Historický ústav AV ČR, 121-143.

Hájek, J. 2007: Československá Poštovní spořitelna ve 30. letech a v době okupace, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75 narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc. Acta Oeconomica Pragensia 7, 129-147.

Hájek, J. 2007: Burza pro cenné papíry v Praze. Personální změny v centru českého peněžnictví, Na pozvání Masarykova ústavu 3, 26-38.

Hájek, J. 2008: Regionální finanční elity – institucionální řevnivost; koexistence či kooperace? Modely vzájemného vztahu představitelů lokálních peněžních ústavů na příkladech z Benešovska. In: Kubů E. – Šouša J. (eds.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Praha: Dokořán, 56-75.

Hájek, J. 2008: Kampelička semper viva aneb Tři životy Františka Cyrila Kampelíka. In: Řepa, M. (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav AV ČR, 355-368.

Hájek, J. 2011: Guth-Jarkovský hradní. In: Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Mezinárodní sympózium konané na Pražském hradě dne 8. dubna 2011. Praha: Český olympijský výbor, 30-44.

Hájek, J. 2012: Od merkantilismu k ekonomickému nacionalismu. In: Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 22-31.

Hájek, J. 2013: Bráfův třífázový model národního obrození a ekonomický nacionalismus. In: Doležalová A. (ed.), Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 94-102.

Hájek, J. 2013: Od tradiční výroby k industriální. In: Hlavačka M. a kol., České země v 19. století: Proměny společnosti v moderní době I. Praha: Historický ústav AV ČR, 277-404. (v tisku)

Hájek, J. – Hájková, D. – Kolář, F. – Lacina, V. – Maršálek, Z. – Šedivý, I. 2008: Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

Hájek, J. – Jančík, D. – Kubů, E. 2006: „For Economic National Possessions“. Reflections and Studies on Modern Czech and German Economic Nationalism in the Bohemian Land. Praha: Filozofická fakulta UK.

Hájek, J. – Jančík, D. – Kubů, E. 2009: O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém hospodářském nacionalismu v českých zemích, AUC Philosophica et Historica 1/2005; Studia historica LIX. Praha: Karolinum.

Hájek, J. – Jiřičko, P. 1977: Nástin sídelního vývoje benešovského okresu. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 18, 41-102.

Hájek, J. – Krieger, M. 1987: Merkantilismus a vývoj poštovní organizace v Čechách. Sborník Poštovního muzea 9, 58-76.

Hájek, J. – Kubů, E 2006: Ekonomický nacionalismus českých zemí sklonku 19. a první poloviny 20. století jako středoevropský „model“. Pokus o vymezení specifického typu, Český časopis historický 104, 785-820.

Hájek, J. – Lacina, V. 1999: Od úvěrních družstev k bankovním koncernům. Praha: Historický ústav AV.

Hájek, J. – Lacina, V. 2002: Kdy nám bylo nejlépe? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy. Praha: Libri.

Lacina, V. – Hájek, J. 2003: The Disintegration of Central European Economies after World War I and Czechoslovakia, Historica, Series Nova 10, 165-195.

Matoušek, V. – Hájek, J. – Kubů, Fr. – Meduna, P. 1990: A complex investigation of a field fortification of the seven year´s war (1756-1763) at the site of Nebesa by Aš (Asch), Studies in postmedieval archaeology 1. Prague: Archaeological institute of Czechoslovak academy of sciences.

Vyskočil, A. – Hájek, J. 2013: Novověk. Akademický atlas českých dějin. Praha: Academia, 255-392. (v tisku). 

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení