Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

Odborné studie

Matoušek, V. 2014:
Nenápadný půvab (české) buržoazie. Počátky masové a individuální rekreace v Čechách v době industrializace pohledem historika. In: Blažková, T. – Fialová, D. – Matoušek, V. eds., Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.-21. století, Praha: Togga, 11-28.

______________________________________________________________________________________

Matoušek, V. – Koukalová, Š. - Šášinková, M. 2014:
Letní a celoročně obývané vily a villegiatury v okolí Prahy na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století. Příspěvek k proměnám krajiny Čech v procesu modernizace české společnosti, Historická geografie 40, 19-40.

______________________________________________________________________________________

Šímová, Karolína 2014: 
Černošice – rekreační lokalita Pražanů, Středočeský vlastivědný sborník 32, 30-49.

______________________________________________________________________________________

Blažková, Tereza 2010:
Vchynicko-tetovský plavební kanál: Příspěvek ke studiu industriální krajiny, AntropoWebzin 3/2010, Plzeň: Katedra antropologických a historických věd FF ZČU

______________________________________________________________________________________

Červinková, Petra 2010:
Problematika drobných památek v přírodě ve Středočeském kraji, Museum Vivum suplementum Sborník Valašského muzea v přírodě IV, Rožnov pod Radhoštěm, 101-107.
______________________________________________________________________________________

Cyrus, Milan - Matoušek, Václav 2009:
Lhota 2007 - Experimentální pálení milíře tradiční technologií. In: Archeologia technica 20, Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, Brno: Technické muzeum,  54-60.
______________________________________________________________________________________

Dragoun, Bohumír – Matoušek, Václav 2004:
Archeologický odkryv uhliště v Olbramově a experimentální pálení dřevěného uhlí v Uhřínově. Příspěvek k problematice pálení dřevěného uhlí v novověku,  Archeologie ve středních Čechách 8, 727-772.
______________________________________________________________________________________

Matoušek, Václav – Holý, Petr 2007:
Horní Víska, okr. Tachov. Archeologický a geobotanický výzkum zaniklé vsi. Horní Víska. In: Žegklitz, J.  ed., Studies in Post-Mediaeval Archeology 2, Prague, 343-360.
______________________________________________________________________________________

Janotová, Šárka 2010:
Zaniklý vodní mlýn v katastru obce Skuhrov. Podbrdsko XVII, 154-176.
______________________________________________________________________________________

Leskovjan, Martin 2008:
Zrcadlení epochální  proměny vztahu člověka  ke světu b díle Karla Klostermanna. In:  Novotný, J. ed.,  Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti chápání prostoru, Praha, 135-147.
______________________________________________________________________________________

Matoušek, Václav  2011:
Archeologický výzkum novověku a moderní doby v České republice. Několik poznámek k historii, současnému stavu a perspektivám.
  Historická sociologie 2, 37-58.
______________________________________________________________________________________

Sádlo, Jiří – Matoušek, Václav 2008:
Aktuální vegetace jako předmět historických a archeologických interpretací. In:  Beneš, J. – Pokorný, P.  Bioarcheologie v České republice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Archeologický ústav AV ČR v Praze, České Budějovice – Praha,  489- 514.
______________________________________________________________________________________

Vtípil, Jan 2011:
Káva nebo kafíčko? In: Hanovská L. – Horský, J. – Hroníková, L. eds., Evolvendi antropologicae. Vývoj v antropologických perspektivách, Praha: Togga, 287-295.

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení