Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

O výzkumech

Založení Centra pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačních procesů předcházelo několik let systematického studia zaměřeného na interakci člověka a jeho přírodního prostředí v novověku a moderní době.

Prvým badatelským počinem byl na počátku 80. let systematický výzkum bojiště sedmileté války v Nebesích u Aše založený na kombinaci metod historie, archeologie a etnologie. Brzy následovala série archeologických výzkumů zaměřených na raně novověkého hrnčířství v Berouně (problematika tzv. berounské zboží). Při zpracování těchto výzkumů jsme rovněž kombinovali metody studie historie, archeologie a etnologie. V rámci systematického studia využívání jeskyní člověkem minulosti byly sledovány i doklady o využívání jeskyní v novověku a současnosti (kombinace metod speleoarcheologie a etnologie). V letech 1988-90 a 1998-2004 proběhl systematický výzkum bojiště z roku 1647 u Třebele, okr. Tachov.
Všechny uvedené výzkumy jsou podrobněji i s odkazy na literaturu pojednány v odborném životopisu V. Matouška.

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení