Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

Mnichovice – Božkov. Letovisko Pražanů ze 30. let 20. století.

V letech 2014-15 proběhlo systematické studium vzniku a prvých let existence letoviska Božkov, dnes části obce Mnichovice. Výzkum metodicky navázal  na předchozí studium soudobého letoviska Hradištko. Smyslem výzkumu bylo ověřit, zda obě přípražská letoviska procházela srovnatelným vývojem nebo zda je možné pozorovat významné rozdíly. Výzkum opět prováděli společně pedagogové a studenti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Hlavní část studia provedla  formou přípravy diplomní práce studentka magisterského oboru Sociální a kulturní ekologie Lucie Koubová za přispění a metodického vedení V. Matouška a J. Hájka.
Obě letoviska měla na počátku řadu společných znaků. Obě vytvořili výlučně pražští rekreanti, obě vznikla kolem původního vesnického jádra. Obě letoviska se nacházejí ve srovnatelné vzdálenosti od Prahy. Sociální struktura rekreantů v obou letoviscích zahrnuje  celé spektrum od vyšší, přes střední až po nižší vrstvy.  Rekreační zástavba vznikala ostrůvkovitě v několika relativně samostatných stavebních jádrech. Podstatný rozdíl spočíval v tom, že v Hradištku rekreanti a stavitelé většinou spoléhali na pražské architekty a stavitele, v Božkově naopak postavili letovisko téměř kompletně místní firmy. V Božkově byl také aktivnější okrašlovací spolek, než v Hradištku.

Literatura:
Koubová, L. 2015: Letovisko Božkov. Příspěvek ke studiu proměn příměstské krajiny v době industrializace. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Diplomní práce.
 Ukázka plánované dokumentace rekreačního sídla

Původní vesnické jádro letoviska

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení