Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

Mgr. et Mgr. Tereza Blažková

Nar. 8. 12. 1983 v Praze.

Studium
Po studiu na všeobecném šestiletém gymnáziu jsem studovala v letech  2003-2007 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze obor Studium humanitní vzdělanosti. Bakalářské studium jsem ukončila bakalářskou prací „Plány obléhání měst Tábora a Brna v době třicetileté války ve světle mezioborového studia“. V letech 2007-2010 jsem pokračovala na Katedře sociální a kulturní antropologie téže fakulty s navazujícím magisterským studiem a oborem Obecná antropologie – integrální studium člověka. Výsledkem studia byla diplomová práce „Proměna krajiny a života v době industrializace na Šumavě: Vchynicko-tetovský plavební kanál jako osa změn v regionu“. Od roku 2010  studuji na stejné katedře doktorský program Integrální studium člověka – Obecná antropologie. V letech 2008-2013 jsem souběžně studovala navazující magisterský obor Pravěká a raně středověká archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které jsem zakončila diplomovou prací „Odpad v kruhu: Výpovědní potenciál artefaktů z rondelu v Praze-Ruzyni“.

Zaměstnání
Od roku 2010 pracuji v nestátní neziskové organizaci Labrys, o.p.s., která se zabývá ochranou a záchranou archeologického kulturního dědictví.  

Vědeckým výzkum
Zabývám se vlivy industrializace na českou krajinu. Zejména pak se zaměřuji na vliv těžby dřeva pro průmysl na krajinu horských oblastí ČR a na plavební systémy pro plavbu palivového dříví. Tímto tématem se zabývá má diplomové práci a je rozšiřována v v práci disertační. V minulosti jsem spolupracovala na projektu systematickému studia ikonografických pramenů k bojištím třicetileté války na území České republiky, o které se dále zajímám. Druhou svou specializaci ze studia archeologie zaměřuji na období mladšího neolitu, konkrétně studium „sociokultovní architektury“– rondelů v rámci sídlišť kultury s vypíchanou keramikou.

Literatura:
Blažková T. (v tisku): Plavení dřeva: důsledky exploatace lesů v 19. století v horské krajině na příkladu Šumavy a Novohradských hor. In: Blažková T. – Červinková P. – Vtípil, J (ed.)Krajina jako antropologická čítanka, Praha.

Blažková, T. (v tisku): Druhý život plavebních kanálů a jejich soustav na Šumavě. In: Blažková, T (ed): Druhý život industriální památky.

Matoušek, V. - Blažková, T. 2012: Obraz a realita bojišť třicetileté války. Předběžná zpráva o projektu systematického studia rytin bojišť třicetileté války na území České republiky, Studies in Post-mediaeval archeology 4.

Blažková, T. 2012: Historie a současnost technické kulturní památky na Šumavě:  Vchynicko-tetovský plavební kanál. in Hlubučková H.T. (ed) Sborník VIII.mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2011.

Matoušek, V. – Blažková, T., 2011: The Complex Research of the Thirty Year's War Battlefields in the Czech Republic, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, vol. 52.

Matoušek, V. - Blažková, T. 2011: Česká, moravská a slezská města v ikonografických pramenech ke třicetileté válce, Historická geografie 36.

Blažková, T. 2010: Vchynicko-tetovský plavební kanál: Příspěvek ke studiu industriální krajiny,  AntropoWebzin 3/2010, Plzeň: Katedra antropologických a historických věd FF ZČU, Plzeň.

Matoušek, V. – Blažková, T. 2008: Picture and Reality: Studies of the modern landscape in vedute of the Thirty Years´War´s battlefields in Bohemia, Human Nature: Studies in Historical Ecology and Environmental History

Matoušek, V. – Blažková, T., 2008: Plány obléhání města Tábora v době třicetileté války, Archeologie ve středních Čechách 12/1.

Konference s aktivní účastí:
2013 září: Výroční konference Evropaské asociace archeologů, Plzeň
Poster: The Testimony of the Plans: Evidence for the Siege of Czech Towns during the Thirty Year´s War with Case Studies from the Towns of Tábor and Brno
 

2013 duben: Archeologia technica, Brno
Příspěvek:Plavební kanály na Šumavě jako technické památky.
 

2012 říjen: Krajina jako antropologická čítanka, Praha
Příspěvek: Plavení dřeva: důsledky exploatace lesů v 19. století v horské krajině na příkladu Šumavy a Novohradských hor. 

2012 srpen: ICHG 2012 (International Conference of Historical Geographers), Praha
Poster: Historical Maps as a Source for landscape Anthropology on Example of Industrial Landscape. 

2011 říjen: VIII.mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2011. Koberovy.
Příspěvek: Historie a současnost technické kulturní památky na Šumavě: - Vchynicko-tetovský plavební kanál. 

2011 leden: Historickogeografická konference „Průmyslová krajina jako kulturní dědictví“ Praha
Příspěvek: Průmyslová krajina střední Šumavy: Vchynicko-tetovský plavební kanál jako osa změn v regionu.
 

2011 srpen: AIA (Asociation for Industrial Archaeology) annual conference, Cork, Irsko.
Příspěvek: Industrial archeology in Czech Republic 

2010 leden: Krajina města – město v krajině, Praha
Příspěvek a poster: Matoušek, V. – Blažková, T.: Česká a moravská města ve vyobrazeních bojišť třicetileté války.
 

2010 březen: FORUM ARCHAEOLOGIAE POST- MEDIAEVALIS - Písemné a ikonografické prameny v archeologii novověku, Praha
Příspěvek: Matoušek, V. – Blažková, T.: Obraz a realita bojišť třicetileté války.

2010 květen: European Geosciences Union General Assembly 2010, Vídeň
Příspěvek: Matoušek, V. – Blažková, T.: The Plans of the Thirty Year’s War Battlefields in the Czech Republic in the Work Theatrum Europaeum.
 

2010 říjen: 6. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu. Antropologie? Ano! Antropologie! Plzeň
Příspěvek: Blažková ,T.: Vchynicko-tetovský plavební kanál: Příspěvek ke studiu industriální krajiny

2009 květen: The 16th Silesian Archeological Meetings, Karlow, Polsko
Příspěvek: Matoušek, V. – Blažková, T.: Komplexní výzkum bojišť třicetileté války na území České republiky. 

2008 září: 40. mezinárodní konference archeologie středověku, Plzeň
Panelová diskuze: Matoušek, V. – Blažková, T.: Plán obléhání Brna v roce 1645 ve světle mezioborového studia.
 

2008 říjen: Problematika zemních opevnění od raného novověku po rok 1945. Od počátku třicetileté války po konec druhé světové války, Josefov 

Příspěvek: Matoušek, V. – Blažková, T. – Dragáčová, A.: Polní opevnění ze třicetileté války v Čechách ve světle ikonografických, archeologických a písemných pramenů. Současný stav studia.

2007 říjen: International Workshop on Trends in Research and Teaching of Hitorical Ecology in Central Europe, Central European University, Budapešť
Příspěvek: Matoušek V. – Blažková, T.: Picture and Reality: Studies of the modern landscape in vedute of the Thirty Years´War´s battlefields in Bohemia.

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení