Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

Komentovaný soupis bakalářských a magisterských prací, které vznikly pod vedením pracovníků centra.

OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

Beníšek, Josef 2011:
Kartografická prezentace historických statistických dat. Praha: ČVUT FsV. Nepubl. bakalářská práce.
Práce je ukázkou možností zpracování statistických demografických dat (Sčítání lidu, domů a bytů) z let 1869 – 2001 formou interpretačních map a grafů. 

_____________________________________________________________________________________________

Dobrovodský, Martin 2014:
Podoby udržitelného využití bývalých pražských pivovarů. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.
Problematika revitalizace pivovarů z období průmyslové revoluce na příkladu vývoje objektu Únětického pivovaru, Vysočanského pivovaru a Holešovického pivovaru. Jako srovnávací případy jsou uvedeny dosud nevyužité objekty Branického pivovaru, Nuselského pivovaru a specifický vývoj pivovaru a vinopalny U Halánků, sloužící dnes jako detašované pracoviště Národního muzea.

________________________________________________________________________________________________

Drudíková, Václava 2012:
Klánovické letní vily na přelomu 19. a 20. století jako prostředky reprezentace společenského statusu jejich majitelů a jejich vztahu k přírodě. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.
Případová studie k projektu systematického studia rekreačních aktivit Pražanů v době industrializace. Klánovice představují ojedinělý příklad villegiatury založené ve 2. polovině 19. století „na zeleném drnu“. Autorka se soustředila především na způsoby manifestace sociálního statusu majitelů rekreačních vil.
________________________________________________________________________________________________

Hudeček, Ondřej 2009:
Rybníkářství v Čechách od středověku do počátku industrializace. Příklady Třeboňska, Pardubicka a Blatenska. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.

Práce je zaměřena na vývoj rybnikářské soustavy ba Blatensku, kterou autor zahrnul do širšího rámce vývoje rybnikářství v Čechách, zejména na Třeboňsku a Pardubicku. Práce je založena především na písemných pramenech.
________________________________________________________________________________________________

Hynková, Kateřina 2012a:
Letovisko Dobřichovice v době industrializace. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.
Hynková, Kateřina 2012b:
Vývoj obce Dobřichovice na přelomu 19. a 20. století. Praha: Fakulta stavební ČVUT. Nepubl. bakalářská práce.
Předmětem obou bakalářských prací K. Hynkové byl vznik a počáteční vývoj letoviska v Dobřichovicích. V práci obhájené na FHS UK se soustředila především na stránku sociálně historickou. Práce obhájená na FSv ČVUT byla založena zevrubném studiu kartografických pramenů.
________________________________________________________________________________________________

Janotová, Šárka 2009:
Zaniklý vodní mlýn v katastru obce Skuhrov. Příspěvek ke studiu české industriální krajiny 19.- počátku 20. století. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.

Předmětem detailní historické a krajinné mikrosondy je prostor zaniklého mlýna, který byla založen mezi lety 1877-80 a zanikl požárem v roce 1924. Práce je založena studiu písemných a kartografických pramenů, doplněných metodami nedestruktivní archeologie.

________________________________________________________________________________________________

Jenšíková, Anna 2015:
Počátky dostihů v Čechách. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.

Smyslem práce je postihnout vznik a počáteční vývoj dostihového sportu jako součásti modernizačních procesů v českých zemích.  Autorka sleduje dostihový sport od samých doložitelných počátků v antickém  starověku a v barbarském světě v Anglii. Pokračuje ve středověké Itálii a zejména v Anglii, kde se původně aristokratická zábava v průběhu 18. století v prostředí industriální společnosti postupně mění ve specifické sportovní odvětví. Na území Habsburské monarchie  jsou prvé závody koní doloženy také již ve středověku (v Uhrách i v Čechách). O počátcích dostihového sportu lze však hovořit teprve od konce 18. století. V Čechách je doložen organizovaný dostihový sport od 30. let 19. století.

______________________________________________________________________

Kadlecová, Hana 2011:
Mapové podklady pro analýzu industriálního vývoje Berounska. Praha: ČVUT, FsV. Nepubl. bakalářská práce

Na základě mapových listů II. a III. vojenského mapování vytvořila autorka sérii tematických map ukazujících různé aspekty vývoje Soudního okresu Beroun (vývoj demografický, vývoj komunikační sítě, vývoj zalesnění a vodních ploch, přehled ložisek nerostných surovin).
________________________________________________________________________________________________

Kopecký, Miroslav 2011:
Křivoklátsko - sledování vývoje krajiny na starých mapách. Praha: ČVUT FsV. Nepubl. bakalářská práce.

Předmětem práce jsou kartografické prameny k oblasti Křivoklátska, resp. Fürstenbergskému velkostatku. Autor charakterizuje pramennou základnu, uvádí odkazy na mapové servery, jako ukázku možností studia vytvořil několik interpretačních map.
________________________________________________________________________________________________

Kozelková, Sylva 2012:
Veřejná zeleň v industriální Praze a jejích předměstích. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.
Nejprve živelná, později plánovitá tvorba veřejné zeleně byla od konce 18. století důležitou součástí rozvoje industriálního velkoměsta. Práce je založena na kombinaci studia pramenů písemných, kartografických a ikonografických, doplněných studiem dobového tisku.
________________________________________________________________________________________________

Kroupová, Pavlína 2010:
Trasa Pražsko-lánské koněspřežky. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.

Na základě kombinace písemných a kartografických pramenů s metodami archeologického nedestruktivního studia (včetně využití leteckého snímkování) autorka zevrubně prozkoumala a zdokumentovala terénní relikty zaniklé trasy pražsko – lánské koněspřežky (vybudována v letech 1828-33).
________________________________________________________________________________________________

Matějková, Michaela 2007:
Týnčany. Regionální studie k historii využívání nerostných surovin. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.
V detailní sondě z oblasti Sedlčanska se autorka zaměřila na historii a terénní pozůstatky lokální těžby a zpracování vápence v době industrializace. Práce je založena studiu písemných pramenů a metodách nedestruktivní archeologie.
________________________________________________________________________________________________

Monhartová, Monika 2016:
Proměny oblasti Krušnohorské železnice v době industrializace. Praha: FHS UK. Nepubl. magisterská práce.
Práce je zdařilým pokusem o komplexní regionální sondu do problematiky industrializace a jijích důsledků v oblasti Krušných hor. Hlavním předmětem práce je vliv Krušnohorské železnice na proměny regionu. Zvláštní pozornost je v této souvislosti věnovánaobci Hrob.
________________________________________________________________________________________________

Sladká, Veronika 2011:
Köglerova naučná stezka. Příspěvek ke studiu vztahu člověka a přírody. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.

Předmětem práce je osvětová činnost Rudolfa Köglera, amatérského geologa a astronoma z Krásné Lípy, resp. Zahrady. V roce 1937 zpřístupnil Kögler na zahradě svého domu v obci Zahrada vlastnoručně vytvořenou geologickou mapu nejbližšího okolí. V letech 1941-45 provozoval v okolí svého bydliště vlastní naučnou přírodovědnou (zejména geologickou) stezku, první svého druhu území Čech. Práce je založena na studiu písemných pramenů, na poznatcích získaných metodami orální historie a vlastním terénním průzkumu.
________________________________________________________________________________________________

Stružková, Radka 2012:
Proměny Javornicka v období industrializace Českých zemí (1800-1930). Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.
Detailní regionální sonda do procesů industrializace na Javornicku. Jedná se o pokus o komplexní studium projevů industrializace: vývoj průmyslu, dopravy, školství, kultury, spolkové činnosti. Práce je založena na písemných, kartografických a ikonografických pramenech.
________________________________________________________________________________________________

Tvardková, Veronika 2008:
Počátky ochrany přírody na našem území. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.

Autorka vytvořila syntetickou práci shrnující poznatky o vývoji ochrany přírody jak na našem území, tak v zahraničí (v Evropě i Severní Americe).
________________________________________________________________________________________________

Váchová, Kristýna 2009:
Vliv průmyslové revoluce na rozvoje města Liberce, vznik textilního průmyslu na Liberecku. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.

Regionální sonda do vývoje významného industriálního města od 18. do prvých desetiletí 20. století. Práce je založena na studiu sekundární literatury.
________________________________________________________________________________________________

Zeman, Martin 2009:
Dopad těžby nerostných surovin na vývoj krajiny v 19. a na počátku 20. století v Čechách. Praha: FHS UK. Nepubl. bakalářská práce.

Autor se soustředil na těžbu dvou charakteristických surovin doby průmyslové revoluce – na těžbu uhlí a těžbu vápence. Pro studium těžby uhlí vybral dvě modelové oblasti: Kladensko a Mostecko. Jako modelový region historie těžby vápence zvolil oblast Českého krasu. Jedná se o syntetickou práci založeno především na studiu sekundární literatury. Obhájené magisterské práce: Blažková, Tereza 2010: Proměna krajiny a života v době industrializace na Šumavě: Vchynicko-tetovský plavební kanál jako osa změn v regionu. Praha: FHS UK. Nepubl. magisterská práce. V letech 1799-1801 byl mezi Modravou a Čeňkovou pilou vybudován vodní kanál určený k plavení polenového dřeva. Kanál byl zásobován vodou z několika potoků, na nichž byly vybudovány retenční nádrže. V souvislosti s provozem kanálu vznikla v jeho blízkosti nebo byla významně rozšířena řada osad. Práce je založena na studiu písemných a kartografických pramenů, doplněných metodami orální historie a nedestruktivní archeologie.
________________________________________________________________________________________________

OBHÁJENÉ MAGISTERSKÉ PRÁCE:

Michálková Barbora 2015:
Proměny veřejné zeleně a její kultivace na přelomu 19. a 20. století (případová studie města Kolín)
Magisterská práce B. Michálkové sleduje vznik a počáteční vývoj jednotlivých ploch veřejné zeleně v jednom z nejvýznamnějších průmyslových měst v Čechách. Zvláštní důraz je kladen na aktivity okrašlovacího spolku. Práce je založena na velmi pečlivém studiu archivních pramenů.

________________________________________________________________________________________________

Burešová, Kteřina 2008:
Vizualizace 3D modelu památky industriální krajiny. Praha: Fakulta stavební ČVUT. Nepubl. magisterská práce.
V roce 1933 byl v Senohrabech uveden do provozu skokanský můstek. Stavba existovala do roku 1970, kdy se zřítila. Během sedmdesátých let byl trosky můstku odklizeny. Diplomantka geodeticky dokumentovala terénní pozůstatky můstku (zbytky konstrukce, terénní úpravy) a následně vytvořila 3D model původního stavu, při němž využila studium původní projektové dokumentace. Relikty můstku byly zjištěny metodami archeologického nedestruktivního studia.

________________________________________________________________________________________________

Holý, Petr 2006:
Kulturní enkláva obce Horní Víska půl století po zániku – historická interpretace na základě vegetačních příznaků. Praha: FHS UK. Nepubl. magisterská práce.

V rámci studia reliktů zaniklých antropogenních aktivit na bojišti třicetileté války u Třebele na Tachovsku provedl P. Holý systematické studium botanických reliktů na katastru obce Horní Víska. Obec zanikla v 50. letech 20. století v důsledku poválečného odsunu německého obyvatelstva, resp. neschopnosti nových přistěhovalců adaptovat se na lokální přírodní a společenské podmínky. Výzkum kombinoval metody botanického a archeologického nedestruktivního studia.
________________________________________________________________________________________________

Korbelíková, Daniela 2011:
Mikroregion Kamenice – Velké Popovice – příklad dynamiky kulturní krajiny v novověku. Praha: FHS UK. Nepubl. magisterská práce.

Již v roce 1820 založil Josef Ringhoffer jihovýchodně od Prahy v Kamenici pobočku otcova pražského strojírenského závodu. Jeho syn Franz II. baron Ringhoffer, významný pražský průmyslník, vybudoval ve 2. polovině 19. století v Kamenici a okolí rozsáhlou soustavu velkostatků. Práce je založena především na studiu písemných a kartografických pramenů.
________________________________________________________________________________________________

Koubová, Lucie 2015:
Letovisko Božkov. Příspěvek ke studiu proměn příměstské krajiny v době industrializace. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Nepubl. diplomní práce.
Předmětem práce je vznik a počáteční vývoj přípražského letoviska Božkov, dnes součást obce Mnichovice. Autorka sleduje vývoj letoviska od konce 19. století, kdy byl Božkov jen malou zemědělskou osadou, až do poloviny 40. let 20. století, kdy vývoj letoviska dočasně zastavily události 2. světové války. Těžiště práce spočívá ve 30. letech, kdy proběhl nejvýznamnější rozvoj této rekreační lokality.

_____________________________________________________________________________________________

Posledníková, Jiřina 2010:
Paďouři, trampové a netrampové. Proměny české krajiny na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století v důsledku návratu městského obyvatelstva k „přírodě“. Praha: FHS UK. Nepubl. magisterská práce.

Práce je zaměřena na rekreační aktivity obyvatel Prahy v době industrializace realizované v okolní zemědělské krajině. Vzorovou oblastí je prostor Senohrab a Hrusic, kde autorka důkladně sledovala vývoj jednotlivých forem rekreace: letní vily vyšší střední třídy, chaty nižší střední třídy a trampské osady nejnižší třídy. Práce je založena studiu písemných a kartografických pramenů a využívá hojně i poznatky získané metodami orální historie.
________________________________________________________________________________________________

Röschová, Kateřina 2009:
Komárov a Čenkov. Regionální sondy do vývoje krajiny Brd v období industrializace. Praha: FHS UK. Nepubl. magisterská práce.

Práce je zaměřena na vliv železářství na proměnu krajiny v době industrializace. Vzorovou oblastí je oblast Brd, jedno z nejvýznamnějších center železářské výroby v Čechách od pozdního středověku do doby industrializace. Autorka se věnovala zejména prostoru Komárova a Čeňkova. Práce je založena především na poznatcích terénních (metody nedestruktivní archeologie) zasazených do lokální historie železářských provozů.
________________________________________________________________________________________________

Skopeček, Jan 2008:
Dynamika a příčiny hospodaření s křivoklátskými lesy od poloviny 18. století do roku 1939. Praha: FHS UK. Nepubl. magisterská práce.

Problematika lesního hospodářství v době industrializace je ukázána na příkladu panství Českokrumlovského a Křivoklátského. Práce je založena na pramenech písemných a kartografických (historických lesnických mapách).

_____________________________________________________________________________________________

Stružková, Radka 2015:

Odpady v 19. století  v Praze jako příklad interakcí města a jeho okolí. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Nepubl. diplomní práce.

Teoretickým východiskem práce je teze o „metabolismu města“. Odpad je v této souvislosti chápán jako součást složitých materiálních a energetických toků mezi městem a jeho okolím. Až do poloviny 19. století nebyla komunálnímu odpadu věnována soustavná pozornost. Ve 2. polovině století je zjevná snaha vnést do odpadového hospodářství systém a podporovat jej technickými inovacemi. Městský odpad byl významnou součástí městských zisků, neboť byl prodáván jako hnojivo zemědělcům. Teprve ve 20. letech 20. století se postoj města k odpadům výrazně mění. Začínají být chápány především jako hygienický problém  a nejlepším řešením se jeví být jejich spalování.
_____________________________________________________________________________________________

 

Šímová, Karolína 2014:
Černošice, pražské letovisko v závěru 19. a v prvých desetiletích 20. století. Příspěvek k poznání vzniku a vývoje rekreačních aktivit obyvatel měst v období industrializace.
Problematice letoviska Černošice se již v roce 2008 věnovala ve své diplomní práci na VŠUP v Praze Š. Koukalová. Předmětem její práce byla především architektonický aspekt letoviska. K. Šímová rozšířila spektrum studia o důraz na sociálně historickou stránku vzniku a počátečního vývoje letoviska.

_____________________________________________________________________________________________

Veithová, Kamila 2013:
Vojtěch Adalbert Lanna. Život a dílo osobnosti průmyslové revoluce v 19. století. Praha: FHS UK. Nepubl. magisterská práce.
Studie z oboru dějin podnikatelstva. V. Lanna (1805-1866) zpočátku pokračoval v rodinné tradici transportu soli po Vltavě. Postupně rozšiřoval své aktivity na splavňování vodních toků, železářství (Vojtěšská huť na Kladně), uhelný průmysl, budování železničních tratí, výstavbu mostů, a řadu dalších odvětví. Byl též významným mecenášem. Vojtěch Lanna je typickým představitelem úspěšného selfmademana období 1. průmyslové revoluce

 

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení