Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

Historické krajiny obrazem a písmem

10. historickogeografická konference
Historické krajiny obrazem a písmem

29. ledna 2014, Velká geologická posluchárna PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2

zahájení v 9,00 hod.

PROGRAM

8.15-9.00
Registrace, předkonferenční káva

9.00-10.30
Zahájení

Eva Semotanová (Historický ústav AV ČR, Praha)-Pavel Chromý (Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)

Rytiny a veduty
Michal Bada, Zobrazenia Bratislavy v ranom novoveku
Veronika Chňupková, Schmalhoferove rytiny zámku a mesta Holíč
Zdeněk Hojda, Plaské panství obrazem i písmem v díle Mauritia Vogta
Růžena Zimová - Václav Matoušek - Tomáš Janata, Obrazy české krajiny na rytinách bojišť třicetileté války

10.30-11.00
Přestávka, občerstvení

11.00-12.30
Obraz a písmo

Robert Šimůnek, Laudes urbium – slovo a obraz ve službách sebeprezentace českých „měst v krajině 15.-16. století
Eva Chodějovská, K poctě panovnice? K oslavě Prahy? Pražská korunovace Marie Terezie slovem a obrazem
Peter Chrastina – Katarína Rácová, Historické krajiny písmom: Rieky Nitrianskej stolice v diele Mateje Bela
Mlada Holá, Vesnická krajina ve světle úředních pramenů studentských kolejí pražské univerzity na přelomu 16. a 17. století

12.30-13.30
Přestávka, oběd

13.30-15.00
Film, fotografie, malba

Mariana Čengelová, Zobrazenie krajiny v historickom hranom filme v komparácii dobového zobrazenia
Dana Motyčková – Kateřina Sedlická, Obraz krajiny na etnografické fotografii
Petra Trnková, Fotograf na Rožmberku aneb K historii krajiny a moderního obrazového média v Čechách
Jiří Zlatohlávek, Krajina v tvorbě malířů Podkarpatské Rusi

15.30-17.00
Pohlednice, průvodce

Zdeněk Kučera - Pavel Raška - Michal Semian, Zprostředkovaný obraz regionu: příklad pohlednic z oblasti severozápadních Čech
Eva Semotanová, Sentiment, realita a její odraz v turistických průvodcích Prahy z 19. století
Richard Změlík, Krajina v díle Karla Hynka Máchy
Roman Pazderský, Základy starého místopisu Pražského W. W. Tomka jako „opus magnum české historické topografie 19. století 

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení