Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

Archeologický výzkum na karlínském industriálu

V prosinci 2013 až únoru 2014 provedla společnost Labrys, o. p. s. záchranný archeologický výzkum před výstavbou administrativní budovy Karlín Corso Court II b v pražském Karlíně, který byl od 19. století industriálním předměstím Prahy. Lokalita je ohraničena ulicemi Křižíkova, Thámova, Pernerova a Šaldova.

Daňkova strojírna v 2. polovině 19. Století

Po odstranění povrchu parkoviště, které zde fungovalo několik desítek let po zbourání továrny, byly položeny na vytipovaná místa zjišťovací sondy, které přinesly pozitivní zjištění, zachycující struktury industriálních objektů. Z plochy výzkumu (60 x 80 m) byla posléze skryta suť na úroveň konstrukcí a struktur nebo na původní terén a celá plocha byla ručně začištěna. Na základě ručního začištění plochy byla vytipována místa pro sondy v zachovalých terénech a pro zkoumání výplní industriálních objektů.


Celkový pohled na zkoumanou plochu

Odkryty a dokumentovány byly jednak pozůstatky továrny založené zde v roce 1854 (Daněk a spol., od r. 1872 Breitfeld-Daněk) zaměřující se na výrobu vybavení dolů a potravinářského průmyslu, která byla po roce 1927 sloučena s Českomoravskou – Kolben v Českomoravskou – Kolben – Daněk (ČKD), největší strojírnu v tehdejším Československu. Za druhé světové války byla společnost přejmenována na Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG a vyráběla hlavně zbraně pro Wehrmacht a výroba zde pokračovala i po válce.

Ze starší fáze továrny z 19. století byly odkryty charakteristické opukové konstrukční prvky budov a jejich základy, cihlová topeniště, kanalizace, teplovodní kanálky, kouřovody a dva komíny. Z mladší fáze pak byly identifikovány betonové základové patky a podstavce pod stroje, nádrže a topeniště. To vše bylo doprovázeno množstvím nálezů, které se váží k výrobě (jako jsou kadluby, kovové součásti strojů a vybaven í továrny), ale i běžných nálezů (jako je keramika nebo zvířecí kosti).


Jedno z topenišť

Z období 18. až první poloviny 19. století, kdy se v této oblasti Karlína rozprostíraly rozlehlé zahrady, byly odkryty a zkoumány dvě studny s množstvím nálezů z tohoto období. Součástí roubení jedné ze studen byl kámen s vytesaným vročením a jménem majitele nebo stavitele (1808, Jos. Swoboda). Jedna ze studen byla překryta cihlovou klenbou při výstavbě továrny a nadále využívána jako zdroj vody. Druhá studna byla v témže období částečně zasypána a její vrchná partie druhotně použity jako základ komína. U obou studen byl zachycen dřevěný základový věnec roubení, v jednom případě byl také vyzvednut.

Spodní část komína vyplněná mocnou vrstvou popela

Z tohoto období byla zachycena také podlaha a částečně i zdi sklepního prostoru domu, který je patrný již v mapě Stabilního katastru s množstvím nálezů včetně mince z konce 19. století. Prostory domu byly zřejmě reutilizovány pro potřeby továrny.

Nálezy a dokumentace z výzkumu jsou nyní ve zpracování. O výsledcích vás budeme informovat.

Tereza Blažková

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení