Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

archiv

V září roku 2012 zahájila Fakulta humanitních studií UK ve spolupráci s Muzeem TGM v Rakovníku systematické studium reliktů pálení dřevěného uhlí (uhlířských „placů“) na vrchu Mokřince, k.ú. Branov. V průběhu jednoho týdne bylo na kopci identifikováno a měřičsky a kresebně dokumentováno na 40 zaniklých pracovních plošin. Na jedné plošině byla provedena archeologická sondáž.
V červenci roku 2013 proběhla 2. sezona terénního výzkumu, tentokrát ve spolupráci s katedrou archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni. Výzkumu se rovněž zúčastnil Mgr. P. Bobek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích. Bylo dokončeno vyhledávání a dokumentace zaniklých milířišť na vrchu Mokřinka. Celkem bylo v letech 2012 a 2013 nalezeno 70 milířišť. Všechny byly zaměřeny GPS, byla provedena měřičská, kresebná a fotografická dokumentace. Ze všech milířišť byly odebrány vzorky na botanické analýzy  a dataci metodou C14. Uskutečnila se také archeologická sondáž dalšího  uhlířského pracoviště.


2012 sondáž milířiště na vrcholu Mokřinky

2013 odběr vzorků pro botanickou anylýzu 

POZVÁNKA NA WORKSHOP
Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.– 21. století

Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Výzkumné centrum historické geografie a Centrum výzkumu geografie volného času katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si dovolují pozvat všechny zájemce o danou problematiku napříč obory k pracovnímu setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2013 v budově PřF UK Albertov 6, Praha 2.
Cílem workshopu je vést otevřenou mezioborovou diskusi mezi historiky, geografy, architekty, etnology, antropology, sociology, ekology a dalšími specialisty o fenoménu villegiatur a rekreace obecně v okolí industriálních měst v 19.–21. století, která by vyústila v tematickou monografii.
Vítaní jsou také studenti doktorských, magisterských, ale i bakalářských oborů. Přihlášení své aktivní účasti se zasláním anotace příspěvku (rozsah 300–500 znaků) zašlete na adresu rekreace.workshop@gmail.com do 30. 4. 2013. Účast bez prezentace pak do 20. 5. 2013.
(Bude vybírán poplatek ve výši 200,- Kč).

Těšíme se na setkání s Vámi
Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

Stránky

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení