Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu

o nás

Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu  je projekt pedagogů a studentů FHS UK. Jedná se o otevřenou vědecko-pedagogickou platformu pro rozvíjení systematického studia interakce člověka a jeho přírodního prostředí v období nástupu a rozhodujícího rozmachu industrializačního procesu, tj. od 2. poloviny 18. století až do 30. let století 20.

Přes toto vymezení nejsou pochopitelně vyloučeny ani občasné chronologické přesahy, a to jak do období předcházejícího, tak i následujícího, jež jsou dány obtížnou časovou ohraničitelností zkoumaných ekonomicko-sociálních procesů a jejich dopadů na krajinu. Teritoriálně je pozornost upřena přednostně na České země, ovšem s pevným vědomím faktu, že v průběhu industrializace byly České země součástí širších geografických celků (habsburské monarchie, resp. Československé republiky) a že vývoj v Českých zemích tak nelze pochopit bez zohlednění souvislostí v rámci středoevropském, evropském a někdy i celosvětovém. 

Díky neobyčejnému rozvoji techniky, ekonomiky, ale také organizace společnosti se člověk stal ve zmíněném období mimo jiné velmi důležitým činitelem přírodního vývoje. Studie biologické, klimatologické i ekologické přesvědčivě dokládají, že nejrůznější procesy, probíhající v rámci celkové industrializace společnosti, jsou od samého počátku spojeny se závažnými zásahy do přírodního prostředí v celého jeho komplexnosti. Již řadu desetiletí je všeobecně přijímaným faktem, že lidská společnost (resp. účinky jejích aktivit i samotné existence) je stále významnějším krajinotvorným činitelem, jehož vliv v některých regionech a typech krajiny již daleko převyšuje působnost přírodních geologických dějů. Bez důkladného poznání krajinotvorných procesů, které v průběhu celé industrializace vytvářely základy dnešního stavu, nemůžeme současnou situaci pochopit ani nacházet realistická řešení mnohdy kritických situací. Důležitým, dosud jen málo využívaným pramenem k tomuto poznání je širokospektrální analýza nepřeberného množství prostorových reziduí a materiálních reliktů těchto procesů, ať již se nacházejí přímo v krajině, tyčí se nad ní či se skrývají pod ní. Právě na takovouto analýzu a studium takovýchto prvků se chce „Centrum“ zaměřit především.

Metodicky je celý projekt „Centra“ veden snahou o co možná nejkomplexnější pojetí, které vychází jak z bohaté domácí tradice výzkumu období industrializace, reprezentované kupř. klasickými přístupy hospodářských a sociálních dějin, historické geografie a dalších příbuzných oborů, tak z aplikace moderních či nově se u nás etablujících vědních disciplin, kterými jsou např. krajinná antropologie, archeologie krajiny či novověká archeologie („archeologie modernity“). „Centrem“ preferovaným přístupům je tak možná nejbližší metodicky velmi široce chápaná britská industriální archeologie, která pod vlivem prof. M. Palmerové rozšířila původní relativně úzké zaměření oboru na celistvé terénní studium materiální kultury doby industrializace, zahrnující současně i další tematické okruhy, zejména problematiku ekonomickou, sociální, kulturně-antropologickou, ap.

Činnost „Centra“ lze členit do dvou relativně samostatných okruhů. Prvním je činnost pedagogická, v níž formou přednášek, seminářů a terénních praxí, dále též vedením bakalářských, diplomních a doktorských prací usiluje systematicky rozvíjet komplexní studium industrializačních procesů na všech úrovních univerzitního studia. Hlavní snahou je co nejdůsledněji a nejtěsněji propojovat základní výuku s praxí vědeckého výzkumu a odborného studia. Kromě Univerzity Karlovy (FHS, FF) působí reprezentanti „Centra“ v tomto směru soustavně např. na Univerzitě v Hradci Králové a Západočeské univerzitě v Plzni, přičemž není vyloučeno ani další rozšiřování spolupráce i na dalších univerzitních pracovištích.

Druhým okruhem činnosti je práce vědecko výzkumná. Kromě vlastní vědecké práce reprezentantů „Centra“ je jeho cílem iniciování, udržování a posilování kontaktů jednotlivých badatelů a výzkumných pracovišť. Děje se tak jak formou organizace odborných setkání nejrůznější úrovní (semináře, workshopy, konference), tak koncipováním vědecko výzkumných projektů, které mohou sdružovat badatele a výzkumné instituce rozmanitých specializací.

Projekt „Centra“ vznikl v průběhu roku 2012 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a je začleněn do Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, v němž je součástí sekce Environmentální výzkum P02.

Novinky

DOPORUČUJEME

Krajina jako antropologická čítanka

Tereza Blažková - Petra Červinková (eds.)

Praha: Togga 2015 

Navzdory vročení proběhl křest této kolektivní monografie 14.4.2016. Kniha má široký tématický i chronologický záběr. Obsahuje i řadu kapitol  z doby industrializace v českých zemích. Např.: plavení dřeva na Šumavě a v Novohradských horách (T. Blažková), sakrální objekty na Šluknovsku (P. Červinková) nebo sušárny čekanky ve východních Čechách (J. Vtípil).

 

Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor
Michal Bureš
Plzeň: Západočeská univerzita 2015

Čerstvá novinka je knižní podobou autorovy disertační práce. Jejím základem je podrobný soupis a popis reliktů zaniklých sídel a jejich hospodářských areál na katastru na  39 katastrálních území. Jednotlivá zaniklá sídla jsou popsána na základě kombinace archeologických, kartografických, archivních a obrazových pramenů. Nechybí ani analýza botanických antropogenních reliktů.

Les a industrializace
Václav Matoušek - Tereza Blažková (eds.)
Praha: Togga 2015 

Kolektivní monografii tvoří 9 kapitol - dílčích sond do problematiky vztahu člověka a lesních ekosystémů v českých zemích v době industrializace. Jsou zastoupeny studie vytvořené jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak studie vycházející primárně z terénní dokumentace.   

Archaeologia Historica
48. ročník konference bude tentokrát věnovaný postmedievální archeologii 
Pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve dnech 19.-23. září 2016

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení